ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

حملات عنان گسیخته "دایره ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات" به پیروان اسلام راستین و طریقتهای درویشی

"انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" توجه مجامع جهانی مدافع حقوق بشر را درمورد طراحی توطئه های جدید برعلیه پیروان مسلک درویشی افشاء میکند

درپی انتشار بیانیه مطبوعاتی "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" مورخه چهارشنبه ، 9 مرداد 1392 ،   نسبت به ظهور طرحریزی شگردهای جدید "محافل مطبوعاتی امنیتی" وابسته به "دایره ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات " برعلیه پیروان طریقتهای تصوف ودرویشی در ایران  سایتهای "مطبوعاتی - امنیتی" وابسته به "نیروهای قانون شکن و برخوردار از حاشیه امن "گامی جدید در افشای ماهیت توطئه های شیطانی طراحی شده در پستوهای "دایره ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات" برداشتند.

سایت "فرقه نیوز" که پیش از این، دراویش مکتب طریقتی نعمت اللهی گنابادی را در مقاله ای -مورخه  -دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ -زیرعنوان "منابع نذورات فرقه گنابادیه" متهم به قاچاق مواد مخدر کرده بود، با انتشار مقاله دیگری زیر عنوان "کمیته حقوق بشر بیانیه ای برعلیه فرقه نیوز منتشر کرد"  مورخه - ۱۳۹۲ شنبه ۱۲ مرداد- ضمن اشاره دست و پا شکسته به بیانیه افشاگرانه "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" مذکور در سطور فوق، این انجمن مدافع حقوق اقلیتهای اعتقادی و تنوعهای مذهبی در ایران را متهم به حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر کرده است!! و در همین راستا مدعی شده است: 

"این بیانیه در واکنش به خبر منابع نذورات فرقه گنابادیه مطالب بیان شده آن را خطرناک دانست ودر واکنشی حمایت گونه از قاچاقچیان مواد مخدر، اعلام کرد که پس از برخورد بی رحمانه قوه قضاییه نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و اعدام برخی از این افراد بیان کرد که نباید این خبر را باور کرد".

بیشرمیها و أعمال خلاف قانون و اخلاق و وارد آوردن  اتهامهای بی اساس که بدون ارائه هیج مدرک و مستندی توسط دستگاه های پروپاگاندای امنیتی برعلیه اقلیتهای اعتقادی و تنوعهای مذهبی در ایران إعمال میشود هیچ حد و مرزی نمیشناسد. این امر بر تلاطم اجتماعی و شکننده کردن بافت اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی عدالت شکن حاکم بر دادگاه های ایران خواهد افزود، چنان که اخیرا شاهد بودیم که پیروان طریقت "یارسان اهل حق" نیز از برای افشای ظلم های وارد شده بر علیه پیروان این طریقت باطنگرا دست به خودسوزی در برابر مجلس شورا زدند و وجدان بیدار و احساسات پاک مردم جهان را نسبت به دردمندی خود عمیقا متاثر ساختند.

در ادامه اتهامهای منتشره در سایت "فرقه نیوز" به نظر میرسد

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

واشنگتن/ تورنتو/ برلین

شاخه آلمان/  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲

http://ferghenews.com/index.php?page=viewnews&id=1472

کمیته حقوق بشر بیانیه ای علیه فرقه نیوز منتشر کرد

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای اخبار فرقه نیوز در حوزه تصوف و دراویش را "بسیار خطر آفرین" عنوان کرد.

به گزارش فرقه نیوز؛ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران بار دیگر با مظلوم نمایی و بیان واکنش های دولتی نسبت به بی قانونی های اعضای این فرقه، اخبار پایگاه خبری فرقه نیوز را "بسیار خطر آفرین" عنوان کرد.در ادامه این بیانیه در واکنش به خبر منابع نذورات فرقه گنابادیه مطالب بیان شده آن را خطرناک دانست و در واکنشی حمایت گونه از قاچاقچیان مواد مخدر، اعلام کرد که پس از برخورد بی رحمانه قوه قضاییه نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و اعدام برخی از این افراد بیان کرد که نباید این خبر را باور کرد.در بند پایانی این بیانیه آمده است که این انجمن، مجامع بین المللی و افکار عمومی را به خطر این روش سیستماتیزه و عواقب سنگین آن جلب مینماید و خواهان متوقف کردن بی قید و شرط  آن می باشد.این درحالی است که در بسیاری از واکنش های این کمیته نسبت به اخبار فرقه نیوز تاکنون آمده است در مسایل خانوادگی سلسله گنابادیه دخالت نکنید.گفتنی است مسئول روابط عمومی کمیته  به اصطلاح پاسداشت حقوق بشر در رابطه با ایران که زیر نظر سرویس های